Inloggen
VCSW Digitaal
arrow_upward

Aof

Het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) dient voor de financiering van de volgende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen:

Whk

De Werkhervattingskas (Whk) financiert de volgende uitkeringen:

Werkgevers hadden tot 2017 alleen de keuze om voor de WGA-vast eigenrisicodrager te worden. Per 1 januari 2017 is het eigenrisicodragerschap voor de WGA-vast uitgebreid met de WGA-flex. Werkgevers hebben sindsdien de keuze om voor de gehele WGA eigenrisicodrager te worden. Werkgevers kunnen apart van de WGA ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet-flex.

WGA-uitkeringen die in 2007 zijn gestart, hebben in 2017 als eerste de maximale duur van 10 jaar in de Whk voltooid. Na 10 jaar gaan WGA-uitkeringen over naar het Aof. Daarnaast is in 2017 de financiering binnen de Whk gewijzigd.

Werkhervattingskas per 1 januari 2017

De Werkhervattingskas (Whk) heeft op 1 januari 2017 een aantal wijzigingen ondergaan, die voortvloeien uit de wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) en de Wet verbetering hybride markt WGA. In deze box wordt ingegaan op de veranderingen in de financieringsstructuur van de Whk.

Staartlastvermogen 2017

De Whk kent sinds 2007 een afgescheiden vermogen, het zogenaamde rentehobbelvermogen. Dit vermogen is in de periode 2007-2012 opgebouwd middels een opslag op de Whk-premie en rentebaten over het ontstane vermogen. Deze rentehobbelopslag is ingesteld om een gelijk speelveld tussen UWV en private partijen te bevorderen. Na 2012 is de opslag op nihil gesteld en is het vermogen uitsluitend verder gegroeid door rentebaten.

Het rentehobbelvermogen wordt vanaf 2017 in UWV-publicaties staartlastvermogen genoemd en kent de volgende lasten:

Hiertegenover staan de volgende baten:

Staartlasten van bestaande en nieuwe eigenrisicodragers

Nieuwe eigenrisicodragers (na 1 juli 2015) mogen vanaf 1 januari 2017 zowel lopende WGA-flex als WGA-vast uitkeringen achterlaten bij het aangaan van het eigenrisicodragerschap. Ook werkgevers die op 1 juli 2015 al eigenrisicodrager waren, mogen een deel van de lopende uitkeringen als staartlasten achterlaten. Per 1 januari 2017 is voor hen het eigenrisicodragerschap uitgebreid met WGA-flex-uitkeringen waarvan de eerste ziektedag op of na 1 januari 2017 ligt. Zij mogen lopende WGA-flexuitkeringen met een eerste ziektedag vóór 1 januari 2017 als staartlasten bij UWV achterlaten. De financiering van staartlasten inclusief bijkomende lasten zoals sociale lasten en re‑integratielasten vindt plaats vanuit het staartlastvermogen.

Nieuwe terugkeerpremie

Het staartlastvermogen krijgt sinds 2017 een deel van de premiebaten. Werkgevers die zich (opnieuw) bij UWV verzekeren na een periode van eigenrisicodragen, betalen een hogere premie dan voorheen het geval was. Voor deze werkgevers is sinds 2017 de gedifferentieerde premie WGA namelijk gebaseerd op alle toe te rekenen uitkeringen, zowel ontstaan bij UWV als tijdens het eigenrisicodragen. Tot en met 2016 werden uitsluitend de uitkeringen ontstaan bij UWV in de premieberekening betrokken. Dit leidt gemiddeld genomen tot een hogere premie voor teruggekeerde werkgevers. De zo ontstane meeropbrengst aan premieontvangsten wordt toegevoegd aan het staartlastvermogen.

Staartlastvermogen daalt naar nieuw evenwicht

De verwachting is dat het staartlastvermogen in de beginjaren zal dalen doordat de lasten veel hoger zullen zijn dan de baten. Dit verschil zal op de lange termijn kleiner worden en toegroeien naar een evenwicht tussen lasten en baten.

Afj

Het Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten (Afj) financiert Wajong-uitkeringen en re-integratielasten van Wajongers. Dit fonds wordt volledig gefinancierd door een rijksbijdrage.

AWf

Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) financiert de volgende uitkeringen:

Sectorfondsen

De sectorfondsen financieren de volgende uitkeringen:

De sectorfondsen omvatten 62 sectoren. Voor elke sector afzonderlijk wordt een sectorpremie berekend. Bovendien wordt bij 6 sectoren de sectorpremie gedifferentieerd naar premiegroepen. De onderlinge verschillen tussen de sectoren hebben vooral te maken met het verschil in het totaal van werkloosheid en ziekteverzuim.

Ufo

Het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) financiert de volgende uitkeringen:

Voor de WW zijn overheidswerkgevers eigenrisicodrager. Dit houdt in dat UWV de betaalde WW-uitkeringen aan overheidswerknemers verhaalt op de overheidswerkgevers.

Toeslagenfonds

Het Toeslagenfonds verstrekt toeslagen op uitkeringen van de moederwetten WAO, WIA, WAZ, Wajong, WW, Ziektewet, Bia en IOW. Daarnaast worden de Bia- en IOW-uitkeringen en tegemoetkomingen arbeidsongeschikten uit dit fonds betaald. Dit fonds wordt volledig gefinancierd door een rijksbijdrage.

De uitvoeringskosten voor de Toeslagenwet worden gedragen door de fondsen van de betreffende moederwetten. Alleen de uitvoeringskosten van de tegemoetkomingen en de IOW worden gefinancierd uit het Toeslagenfonds.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Receptie: 070 - 26 00 156

Advieslijn: 070 - 20 45 092

Bel mij terug Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

close

Inschrijven voor ""

Annuleren
close

Neem contact met ons op

Of bel onze advieslijn T: 070 - 26 00 156