Inloggen
VCSW Digitaal
arrow_upward

Het loonkostenvoordeel

Op 1 januari 2018 is het loonkostenvoordeel (LKV) ingegaan. Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De loonkostenvoordelen vervangen de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer. (Video)

De premiekorting jongere werknemer wordt niet vervangen. Deze vervalt vanaf 1 januari 2018.

Met ingang vanaf 1 januari 2018 zijn er 4 loonkostenvoordelen:

Voorwaarden LKV oudere werknemer (56+)

De werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een werknemer in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

a. werkloosheidsuitkering (WW, IOW)
b. arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
c. inkomensondersteuning Wet Wajong
d. bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)
e. uitkeringen uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel hebben als bovenstaande Nederlandse uitkeringen.

Verder moet de werkgever:

Voorwaarden LKV arbeidsgehandicapte werknemer

De werkgever heeft recht op dit voordeel als hij werknemer in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

a. Hij had, in de kalendermaand voor hij in dienst kwam, recht op een WIA-uitkering. Een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als een WIA-uitkering kwalificeert ook.
b. Hij komt in dienst binnen 5 jaar na de dag waarop de wachttijd (of het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) is geëindigd, en voldoet aan de volgende voorwaarden:
c. UWV heeft in een arbeidskundig onderzoek vastgesteld dat de werknemer op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) voor minder dan 35%
arbeidsongeschikt was en niet in staat zijn eigen of ander passend werk te doen bij de werkgever bij wie hij die dag nog in dienst was.
d. De werknemer was 11 weken voor het einde van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) nog in dienst bij dezelfde werkgever die hij had toen hij ziek werd.
e. De werknemer had voor 1 januari 2006 recht op een WAO- of Waz-uitkering en was daarom arbeidsgehandicapt op grond van de Wet REA. En hij zou in de kalendermaand voordat hij in dienst kwam, om dezelfde reden arbeidsgehandicapt in de zin van de Wet REA zijn geweest als de Wet REA niet was ingetrokken.

Verder moet de werkgever:

Voorwaarden LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

De werkgever heeft recht op deze tegemoetkoming als hij een werknemer in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

a. Hij heeft recht op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong.
b. Hij heeft een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening).
c. Hij is volgens UWV niet in staat om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen en wordt onder verantwoordelijkheid van de gemeente naar werk begeleid. Of de gemeente heeft bij het beoordelen van de loonkostensubsidie vastgesteld dat hij niet in staat is om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen (de ‘Praktijkroute’). In beide gevallen geldt dat u hem op of na 1 januari 2016 in dienst hebt genomen.
d. Hij heeft een indicatie als arbeidsbeperkte. Hieronder vallen onder meer schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en schoolverlaters van het Praktijkonderwijs.
e. Hij heeft een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (In- en doorstroombaan).
f. Hij behoort niet tot de doelgroep banenafspraak, omdat hij door een ziekte of gebrek problemen heeft gehad bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij de werkgever in dienst.

De werknemers bij de voorwaarden a tot en met e zijn opgenomen in het doelgroepregister voor de banenafspraak. U kunt het doelgroepregister raadplegen via het werkgeversportaal op uwv.nl.
Verder moet de werkgever:

Voorwaarden LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

De werkgever heeft recht op deze tegemoetkoming als de werkgever een arbeidsgehandicapte werknemer herplaatst die voldoet aan 3 voorwaarden. Van herplaatsen is sprake als een arbeidsgehandicapte werknemer weer geheel of gedeeltelijk voor u gaat werken, in zijn eigen functie of in een andere. De 3 voorwaarden zijn:

a. Hij had in de kalendermaand voor herplaatsing recht op een WIA-uitkering. Een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als een WIA-uitkering kwalificeert ook.
b. De werknemer had voor 1 januari 2006 recht op een WAO- of Waz-uitkering en was daarom arbeidsgehandicapt op grond van de Wet REA. En hij zou in de kalendermaand voor herplaatsing om
dezelfde reden arbeidsgehandicapt in de zin van de Wet REA zijn geweest als de Wet REA niet was
ingetrokken.

Verder moet de werkgever:

Voldoen de werkgever en de werknemer aan alle voorwaarden, dan mag de werkgever het loonkostenvoordeel vanaf het moment van herplaatsing maximaal 1 jaar aanvragen voor deze werknemer.

Hoogte loonkostenvoordelen
De werkgever ontvangt een bedrag per verloond uur. Dat bedrag is niet voor alle loonkostenvoordelen gelijk.

Verloonde uren
UWV gebruikt de rubriek ‘Verloonde Uren’ in de loonaangifte om de hoogte van de loonkostenvoordelen vast te stellen. U moet er daarom op letten dat u deze rubriek correct invult.
Meer informatie over verloonde uren vindt u in:

Doelgroepverklaring
Een werkgever mag het LKV pas aanvragen in de aangifte loonheffingen als hij een kopie van de doelgroepverklaring van de werknemer heeft. Deze bewaart de werkgever bij de loonadministratie. Aanvraagformulier doelgroepverklaring.

Let op!
De werknemer moet de doelgroepverklaring aanvragen. Hij moet dit doen binnen 3 maanden nadat hij in dienst komt of herplaatst wordt. Na deze 3 maanden krijgt de werknemer geen doelgroepverklaring meer en heeft de werkgever dus geen recht meer op het LKV.

Wanneer ontvangt de werkgever de tegemoetkoming?
De Belastingdienst betaalt het LKV over 2018 in 2019 uit. In 2019 is namelijk pas bekend hoeveel verloonde uren een werknemer in 2018 had.

Hoe ziet de werkwijze eruit?

  1. Een werkgever ontvangt vóór 15 maart 2019 een voorlopige berekening van de loonkostenvoordelen waar hij voor zijn werknemers recht op heeft. Die berekening is gebaseerd op de aangiften loonheffingen en correcties over 2018 die tot en met 31 januari 2019 zijn ingediend.
  2. Is de werkgever het niet eens met de berekening of vindt hij dat hij ten onrechte geen voorlopige berekening heeft gekregen? Dat kan komen doordat hij onjuiste informatie heeft verstrekt. In dat geval kan hij tot en met 1 mei 2019 correcties over 2018 sturen. Die worden nog meegenomen in de definitieve berekening van de loonkostenvoordelen. Correcties na 1 mei worden niet meer meegenomen. Kloppen de aangiften wel, neem dan contact op met UWV.
  3. De Belastingdienst stuurt via een voor bezwaar vatbare beschikking de definitieve berekening van de loonkostenvoordelen. Dat gebeurt vóór 1 augustus 2019 op basis van de gegevens die de Belastingdienst van UWV ontvangt.
  4. De Belastingdienst betaalt uiterlijk op 12 september 2019 het loonkostenvoordeel uit.

Overgangsregeling lopende premiekortingen
Voor de premiekortingen oudere werknemer en arbeidsgehandicapte werknemer bestaat een overgangsregeling.
Dat werkt zo: Maakt de werkgever gebruik van de premiekorting oudere of arbeidsgehandicapte werknemer? Dan heeft hij vanaf 1 januari 2018 recht op 1 van de 4 nieuwe loonkostenvoordelen voor de resterende periode dat hij nog recht zou hebben op premiekortingen. Hij moet dan wel aan deze 3 voorwaarden voldoen:

Geen doelgroepverklaring
Voor werknemers die vallen onder de overgangsregeling, heeft een werkgever voor het aanvragen van het loonkostenvoordeel geen doelgroepverklaring nodig. Wel blijft de verplichting gelden tot het bezit van een doelgroepverklaring premiekorting oudere werknemer.

Meer informatie
Artikelen 2.1 tot en met 2.17 Wet tegemoetkomingen loondomein
Hoofdstuk 26.1 Handboek Loonheffingen
Kennisdocument Wtl

Gerelateerde artikelen
Stage en LKV
No risk polis
Rekentool LKV
Voorfinanciering LKV

Bron: Belastingdienst Forum Salaris

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Receptie: 070 - 26 00 156

Advieslijn: 070 - 20 45 092

Bel mij terug Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

close

Inschrijven voor ""

Annuleren
close

Neem contact met ons op

Of bel onze advieslijn T: 070 - 26 00 156